Coronavirus – Maatregelen van de Overheid

Maatregelen Overheid in verband met Coronavirus


Naar de stand van 20 maart 2020, 9 uur:

Algemeen
Momenteel is veel informatie beschikbaar op internet. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kunt u zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
www.kvk.nl/corona/

Een samenvatting en update treft u hieronder aan.

Noodfonds Overbrugging werkgelegenheid.
Hierover krijgen wij veel vragen. Nog even de voorwaarden op een rij:
* Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
* De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
* De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
* De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020; De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:
– indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
– indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
– indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
* Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
* Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
* Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
* Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Deze regeling is momenteel nog niet opengesteld maar wordt ieder moment verwacht. De aanvraag loopt via de gemeenten en het ministerie van SZW, dus houdt de website van uw gemeente goed in de gaten.


Compensatieregeling getroffen sectoren
Nog onduidelijk is voor wie deze regeling geldt. De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders namelijk moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Deze bedrijven kunnen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Momenteel is het kabinet dit nog aan het uitwerken en kan de aanvraag nog niet worden ingediend. Het wordt momenteel versneld voorgelegd bij de Europese Commissie voor de toets op oneigenlijke staatssteun.

Banken: half jaar uitstel aflossingen op leningen voor MKB
De vijf banken (ABN, Rabobank, ING, de Volksbank en Triodos) komen met de extra maatregelen omdat steeds meer mkb’ers voor hulp aankloppen. Het MKB kan een halfjaar uitstel krijgen en is gericht op ondernemers met een financiering tot €2,5 miljoen. Zij moeten wel ‘in de kern gezond zijn’, zo benadrukken de banken.
Voor de groep bedrijven met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen, beloven de banken. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.
Wel is de toekenning van het uitstel bij de banken verschillend. Zo schrijft de Rabobank dat er maximaal 6 maanden uitstel gegeven kan worden maar dat je daar wel een verzoek voor moet indienen en eerst moet kijken of andere maatregelen van de overheid werken voor je. Zoals het uitstel van belastingbetaling en een aanspraak op het noodfonds. Bij de ABN gaat het automatisch over een periode van 6 maanden (april t/m september). Daar geven ze aan dat als je geen uitstel nodig hebt, dit te melden voor 31 maart. Een omgekeerde beweging zonder nadere voorwaarden.

Belangrijk is dus om zelf even naar de website van uw bank te gaan, om na te gaan op welke wijze u het uitstel kunt krijgen.Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
De naamgeving van deze regeling in BMKB-C krediet. Ook hier ontvangen wij veel vragen. Voor de verduidelijking de regeling nog even nader op een rij:
* De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
* De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
* Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
* Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
* De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
* De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
– lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
– ineens, aan het einde van de looptijd
* De toets op een tekort aan zekerheden is niet aan de orde.


Aanvragen van de regeling doet u niet zelf, maar u kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). (www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier). Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen de toepassing van de aanvraag daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.


Liquiditeitsprognose opstellen: regeren is vooruitzien
Om een goed inzicht te krijgen wat de financiële gevolgen zijn voor uw organisatie kan het opstellen van een liquiditeitsbegroting helpen. Het maakt de gevolgen inzichtelijk en het kan u ook rust geven, ongeacht de uitkomst, dat u weet wat u te wachten staat bij een bepaald scenario.
Het kan meevallen of tegenvallen, maar u bent er dan in ieder geval op tijd bij, waardoor u op tijd terug kunt vallen op een regeling.
Ook zal uw bank om een prognose vragen als u vraagt om tijdelijk de aflossingen op te schorten. In ieder geval zal een bank wel wat informatie van u willen hebben, zoals een liquiditeitsbegroting. Het geeft immers goed inzicht in de ontwikkeling van uw werkkapitaal.

Banken: Maatwerk bij problemen met hypotheekaflossing
Ook met consumenten die door de coronacrisis in financiële problemen komen wordt coulant omgegaan, beloofden de banken donderdag. Zij beloven ‘maatwerk’ en ‘passende oplossingen’ voor bijvoorbeeld klanten die aan het einde van de maand de hypotheek niet kunnen aflossen.
ABN Amro maakte woensdag al bekend dat uitstel of gedeeltelijke aflossing op hypotheken mogelijk wordt bij de bank. Hypotheekklanten, ook bij dochters Florius of Moneyou, kunnen een verzoek doen om de rente en aflossing voor drie maanden op te schorten. Datzelfde geldt voor klanten met een lopend consumptief krediet bij ABN Amro Retail Banking en ALFAM.

Versoepeling uitstel van betaling belasting: datum renteverlaging bekend.
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
De belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.


Versoepeling uitstel van betaling belasting: eerste 3 maanden zonder nadere voorwaarden.
Voor het verkrijgen van uitstel tot maximaal drie maanden is geen deskundigenrapport vereist en zijn er ook verder geen voorwaarden aan verbonden. Er moet alleen een brief naar de belastingdienst waarin om uitstel van betaling wordt gevraagd in verband met betalingsproblemen door de uitbraak van corona. Die brief kunt u sturen nadat u de aanslag heeft ontvangen. Nadat de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij de invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. U moet dan nog aanvullende informatie aan leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hierover volgt later nog meer informatie. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Let op!

Er bestaat ook verkort telefonisch uitstel van 4 maanden. Dat lijkt een maand langer (sterker nog, dat is ook zo) maar hierna is geen aanvullend uitstel meer mogelijk. Dat is dus anders dan genoemde maatregel.

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)
Naast de genomen bijzondere maatregelen vanwege het Coronavirus bestaat er ook nog steeds de mogelijkheid om verkort uitstel aan te vragen. Hiermee bereikt u heel snel uitstel van betaling voor 4 maanden. U kunt dit telefonisch u aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
* U heeft altijd op tijd aangifte gedaan.
* U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.
* De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
* U heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen.
* Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
* U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

Let op!

Als u gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!

Wij staan voor u klaar indien u wenst te overleggen, welke regeling voor u thans de beste is.

Ook hier nog rekening mee houden! Melding betalingsonmacht
Er is verder nog niets over geschreven hoe hier mee omgegaan wordt of zal gaan worden, maar naar de stand van nu is deze even niet om te vergeten! Het voorkomt wellicht in de nabije toekomst grotere problemen. Wij hebben navraag gedaan bij de belastingdienst en die adviseert altijd twee berichten te sturen naar de belastingdienst: het verzoek om uitstel van betaling en het bericht betalingsonmacht. Beide verzoeken dienen gericht te worden aan Postbus 100, 6400 AC te Heerlen. Hieronder volgt de uitleg

Als bestuurder van een rechtspersoon kunt u aansprakelijk worden gesteld als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen én u dat niet tijdig meldt. Het gaat hierbij onder andere om:
* de loonheffingen
*de omzetbelasting
* de premies bedrijfspensioenfonds

Als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen, is er sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belasting en_en_premies_ov941z13fol.pdf

Let op!

Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht! Twijfelt u? Wij staan voor u klaar voor overleg.

Verlaging van uw voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting.
Indien u dit wenst kunt u via ons de aanvraag tot verlaging in laten dienen. Let wel: als de aanslag achteraf te laag is vastgesteld moet u het verschil alsnog terugbetalen.

Reiskostenvergoedingen
Veel werknemers werken nu vanuit huis. We hopen natuurlijk dat deze periode zo kort mogelijk blijft maar mocht deze langer duren, is de vaste reiskostenvergoeding er wel eentje om rekening mee te houden als werkgever. Het thuiswerken heeft namelijk gevolgen voor de vaste reiskostenvergoedingen. Deze moeten uiterlijk 1 mei 2020 worden stopgezet. U mag namelijk de vaste reiskostenvergoedingen doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is.
Als u langdurige afwezigheid verwacht van uw werknemer mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de vaste reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken.
Verzuimverzekeringen
De meeste verzuimverzekeraars keren gewoon uit indien een werknemer door het coronavirus is geveld en daardoor ziek thuis (of in het ziekenhuis) is. Er is echter geen dekking indien uit voorzorg mensen naar huis worden gestuurd.”
Dit is goed om te weten, en wellicht een (financiële) zorg minder, echter check voor de zekerheid altijd bij uw tussenpersoon. Laat hen dit bevestigen of nader toelichten.

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag van een regeling: mail naar [email protected] of bel 040-2015397