Corona update 3 juli 2020

Naar de stand van zaken 3 juli 2020

Algemeen

Inmiddels volgen er steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen en is er veel informatie te vinden op diverse websites over genomen (financiële) maatregelen door de overheid. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kunt u zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden.

Het zijn de volgende sites:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
www.kvk.nl/corona/

In onze update maken wij gebruik van deze sites en beperken wij ons tot de maatregelen voor het bedrijfsleven. Inmiddels zijn er talloze maatregelen, dus voor een compleet overzicht met toelichting verwijzen wij naar betreffende sites.

In deze update brengen we een aantal belangrijke maatregelen onder de aandacht.

Alle maatregelen uit het noodpakket 2.0 zijn verlengd tot 1 oktober 2020 (was 1 september 2020).

Uitstel van betaling van belastingen, verlenging en stand van zaken

Zoals inmiddels bekend is, kun je via de belastingdienst site via een online formulier bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijg je automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Na deze uitstelperiode krijg je een betalingsregeling aangeboden. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020 (is dus met 1 maand verlengd). Als je in maart bijzonder uitstel van betaling hebt gevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel binnenkort af. De belastingdienst verwacht dat 29 juni 2020 een online formulier beschikbaar is waarmee een verlenging van dit uitstel aangevraagd kan worden. Je kunt dit formulier ook gebruiken wanneer uw uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Eerder actie is dus niet nodig maar schriftelijk uitstel aanvragen voor die tijd kan altijd.

Vanaf 16 maart kon je als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen vanwege de coronacrisis. Als je dat deed, kreeg je automatisch 3 maanden uitstel. Nu is het dus mogelijk om een verlenging aan te vragen vanaf 29 juni. Wanneer je dit niet doet krijg je tijdig een brief met de aankondiging dat dit uitstel vervalt. Vroeg je het bijzonder uitstel voor 3 maanden voor een bedrag vanaf € 20.000? Dan geldt hetzelfde als hiervoor maar de belastingdienst heeft dan extra informatie nodig. Ook deze informatie kan straks via het nieuwe online formulier meegestuurd worden.

Voorwaarden
Aan het verlengen van het uitstel zijn wel voorwaarden gesteld. Je moet aantonen dat je omzetcijfers, bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Heb je meer dan 20.000 euro belastingschuld dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde-deskundige, zoals een accountant, belastingadviseur, externe financier of brancheorganisatie. Deze deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen mogen geen bonussen of dividenden uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

TOFA:

De regeling voor flexwerkers TOFA staat voor “Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten”.

De regeling houdt in dat flexwerkers die voldoen aan de voorwaarden een bedrag van 1.650 euro bruto ontvangen, verspreid over drie maanden, dus € 550,- bruto per maand. Dit geldt voor de maanden maart, april en mei 2020. De regeling is op 22 juni ingegaan en is aan te vragen bij het UWV. De regeling geldt voor flexwerkers met gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Het gaat hierbij om oproep- of invalkrachten en uitzendkrachten die hun inkomen fors hebben zien teruglopen, maar niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling. Zzp’ers kunnen niet van deze regeling gebruikmaken.
Om in aanmerking te komen voor TOFA moet de flexwerker:
– Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.
– In februari een inkomen hebben gehad van minimaal 400 euro bruto.
– In maart minimaal 1 euro aan inkomen hebben gehad.
– In april ten opzichte van februari minstens 50% inkomensverlies hebben geleden.
– In april een inkomen hebben gehad van maximaal 550 euro bruto.
– Nog geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening voor levensonderhoud.
Hier vallen de volgende voorzieningen onder: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW en een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

NOW 2.0

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf vandaag 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0). Onwenselijke belastingconstructies in combinatie met de NOW 2.0 Aan bedrijven die om steun vragen worden de volgende twee aanvullende voorwaarden gesteld zodat onwenselijke belastingconstructies worden vermeden:
1. Vestigingsplaats
– Geen vestiging in een land met een te laag belastingtarief; Het bedrijf dat om steun vraagt is niet gevestigd in een land met een te laag belastingtarief. Dit zijn landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese ‘zwarte’ lijst staan. Op dit moment zijn dit in totaal 24 landen.
2. Transacties
– Geen betalingen aan land met te laag belastingtarief; De Nederlandse vestigingen van het bedrijf dat om steun verzoekt betaalt geen renten of royalty’s aan vestigingen van het concern in landen met een te laag belastingtarief en landen die op de Europese lijst staan.

De voorwaarde van de vestigingsplaats geldt ook voor deelnemingen en de directe aandeelhouders van het steun vragende bedrijf. Het uitgangspunt bij deze voorwaarde is dat alleen gekeken wordt naar de aandeelhouders die meer dan 10% van de aandelen in bezit hebben. Daarnaast geldt een uitzondering als een bedrijf met deelnemingen daadwerkelijk reële operationele activiteiten heeft in de landen met een te laag belastingtarief. Dat kan bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf zijn in Nederland, dat via een deelneming in een laagbelastend land, met een ruime hoeveelheid personeel goederen produceert in opdracht van het Nederlandse hoofdkantoor. De lijst met deze landen is hier te vinden: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions
/https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Let op!: gegevens worden openbaar gemaakt Bij het aanvragen van NOW, gaat de organisatie ermee akkoord dat de bedrijfsnaam, vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals adres, worden niet openbaar gemaakt. Vanaf eind juni 2020 zal UWV dit op de website plaatsen. Dit geldt ook als in de eerste periode NOW is aangevraagd.

TOZO 2.0

De belangrijkste wijzigingen rondom de TOZO op een rij.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2.0. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen.
De Tozo 2.0 staat ook open voor nieuwe aanvragen. De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2.0 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1.0 gold deze partnertoets niet. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2.0 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

Tool van VNO-NCW:

Coronacalculator
VNO-NCW heeft in samenwerking met MKB Nederland, ING, KPMG en Nationale Nederlanden een coronacalculator ontwikkeld. Met deze calculator kan je snel inzichtelijk krijgen welke regelingen voor jou van toepassing zijn en krijg je een indruk wat de impact is van die regelingen op jouw organisatie en cashflow. Let op!: Voor dat je conclusies gaat trekken uit de uitkomsten van deze calculator, overleg altijd eerst even met je adviseur. Deze module is namelijk van algemene aard en is niet op de hoogte van alle relevante ins en outs van jouw organisatie. Wel is het een handig hulpmiddel in de brei aan regelingen. De calculator is hier te vinden: https://www.coronacalculator.nl/

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag van een regeling: mail naar [email protected] of bel 040-2015397