Corona update 31 maart 2020

Algemeen

Momenteel is veel informatie beschikbaar op internet. Wij hebben de voornaamste en naar onze mening meest duidelijke informatiesites op een rij gezet. Daarop kunt u zelf ook de ontwikkelingen bijhouden en teruglezen wat er wordt bedoeld. Deze sites worden dagelijks bijgehouden. Het zijn de volgende sites:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
www.kvk.nl/corona/

Een samenvatting en update treft u hieronder aan.

Voor een totaaloverzicht van de stand van alle regelingen die de overheid heeft uitgevaardigd, verwijzen wij naar de site van de kamer van koophandel: www.kvk.nl/corona/. Deze is tot op heden actueel en alles staat  mooi op een rij.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

Per vandaag is meer bekend geworden over de uitvoering van deze regeling. Volgens de site van het UWV is het loket voor aanvragen per 6 april geopend, althans het UWV streeft ernaar. In de regeling spelen twee onderdelen een belangrijke rol. De omzet en de loonsom. In onze update van 20 en 24 maart kunt u de verdere voorwaarden en details van deze regeling nalezen.

De Loonsom Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde loon voor sociale verzekeringen. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. De Omzet Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Hoe zit het met de DGA (deel 2)?

Voor ondernemingen is een regeling voor compensatie loonkosten in het leven geroepen (NOW) en voor ZZP’ers is er een mogelijkheid tot bijstand (TOZO).

Maar hoe zit het met de DGA? Kan die groep ook een compensatie in loonkosten tegemoet zien bij sterk dalende omzet? Hierover is nog niets bekend maar de vragen hierover zijn talloos. Wel heeft de KVK aangegeven dat de regeling ook geldt voor DGA’s die meer dan 50% van de aandelen van een BV bezitten maar dat is nog niet bevestigd! Ook minister Koolmees heeft zich in dergelijke bewoordingen uitgelaten.

Geopperd wordt om iets te doen aan het gebruikelijk loon: schaf deze regel even tijdelijk af, zodat DGA’s het loon kunnen laten dalen waardoor minder loonheffing is verschuldigd wat overigens ook later niet hoeft worden ingehaald. Dat zou al een oplossing kunnen zijn. Echter zonder nadere maatregelen is het “zomaar” aanpassen van het loon van de DGA in strijd met de wet loonbelasting en moet je hiertoe een afzonderlijk verzoek indienen bij de belastingdienst, omkleed met redenen. Het kan dus wel, maar ook hier geldt: aanvragen. Let vervolgens ook op dat als het loon wordt aangepast, of zelfs op nul wordt gesteld, de rekening courantpositie van de DGA niet sterk gaat oplopen. Hier zijn al meerdere procedures over gevoerd. De inspecteur zal niet moeilijk doen als de continuïteit van de vennootschap in het geding is, maar gaat dat wel doen als er geen loon wordt genoten maar de rekening courant positie wel oploopt.

In ieder geval, ook hier is aanpassing mogelijk, wel aanvragen, en het is dus geen extra maatregel, deze bestond al en is toepasbaar.

Zodra ook maar iets meer definitief bekend is over de DGA in Corona maatregelen laten wij het weten.

Vakantieverlof werknemers

Als deze Coronacrisis langer gaat aanhouden, zullen vragen gaan rijzen over op te nemen vakantiedagen. Hieronder staan de meest voorkomende vragen en antwoorden hoe om te gaan met verlofdagen.

Werknemers bouwen vakantierechten op. Kunnen zij worden verplicht extra vakantiedagen op te nemen?
Dat is niet mogelijk. Ondanks het bestaan van de Coronacrisis kan een werkgever zijn medewerkers niet verplichten om extra vakantiedagen op te nemen. Dat geldt ook als een medewerker thuis zit en vanwege de huidige situatie niet kan werken. Ook niet als een ondernemingsraad akkoord is gegaan met opname van extra dagen.
Het is in ieder geval wel aan te bevelen met je medewerkers in gesprek te gaan. Het gros zal begrijpen met welke problemen een werkgever geconfronteerd wordt. Zij zullen ook eerder kiezen voor behoud van werkgelegenheid dan een discussie aan te gaan over de opname van een extra vakantiedag. Wellicht is het mogelijk op grond van de arbeidsovereenkomst of cao bepaalde dagen als vrije dag aan te merken.

Kan een werkgever de medewerker dan wel verplichten om ADV/ATV-dagen op te nemen?
Op zich is dat mogelijk, tenzij andere afspraken zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst dan wel de cao.

Is het dan mogelijk dat een medewerker zijn / haar vastgestelde vakantie intrekt of verplaatst?
In eerste instantie hoeft geen medewerking te worden verleend, tenzij deze weigering onredelijk is. Ook hier geldt uiteraard dat het aan te bevelen is dat een overleg gaat plaats vinden. Geen werkgever zal zitten te wachten op een discussie met of een “ziekmelding” van een medewerker.

Stel: de crisis is voorbij. Moet je dan toestaan dat iedereen meteen op vakantie gaat? Uiteraard mag je weigeren en wel binnen twee weken ná de aanvraag! Let goed op deze termijn, want anders staat de vakantie vast en ontstaat er een probleem. In geval van weigering kan een beroep worden gedaan op zwaarwegende bedrijfsbelangen om de activiteiten te hervatten.

Uiteraard kan dit per geval verschillen; dus let wel goed op bij de weigering van verzoeken.

Verval van wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2020?
De wettelijke vakantiedagen komen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar waarin ze zijn opgebouwd, te vervallen. Dit betekent dat de opgebouwde wettelijke vakantiedagen over 2019 die vóór 1 juli 2020 niet zijn opgenomen, komen te vervallen. Dit is anders als een medewerker wegens ziekte niet in staat is geweest de dagen op te nemen. Pas wel op, dat je de medewerkers tijdig waarschuwt dat hun wettelijke vakantiedagen komen te vervallen. Deze termijn van zes maanden geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Die kennen een vervaltermijn van vijf jaar.

Beleidsmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

In een paar dagen tijd zijn er verschillende aanpassingen en updates verschenen. Vandaar een korte samenvatting en opsomming. Op de eerste plaats zullen met name diverse non-food sectoren, zoals winkels, worden toegevoegd, na de nodige protesten. Daarnaast is maatwerk mogelijk.

Op de site van de rijksoverheid is daar het volgende over bekend gemaakt:

Maatwerk bij criteria SBI-codes:
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Wiebes en Keijzer laten weten: “Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is’”.

Op de site van RVO is het mogelijk een formulier in te vullen als je vindt dat je wel in aanmerking komt voor deze regeling.

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

Hierbij voor de volledigheid nogmaals het hele artikel.

LET OP: de lijst met SBI codes is dus nog niet volledig!

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden (zie hieronder) én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes en ingeschreven stond met die code op 15 maart 2020.

De SBI code is terug te vinden op je inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Klik hier. Door je KVK nummer in te voeren krijg je op het uittreksel je SBI code te zien.

De Vastgestelde SBI-codes zijn de volgende, exclusief de later vastgestelde codes voor de non-foodsector!:

Omschrijving activiteit SBI-code
Logiesverstrekking [55.xxx]; Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx]; Bioscopen [59.xxx]  
Hotel-restaurants 55.10.1
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2
Restaurants 56.10.1
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.10.2
Eventcatering 56.21
Cafés 56.30
Bioscopen 59.14
Reisbemiddeling/-organisatie [79.xxx] ; Congres/beursorganisatie [82.xxx]  
Reisbemiddeling 79.11
Reisorganisatoren 79.12
Organiseren van congressen en beurzen 82.30
Dansscholen, kunstzinnige vorming, rijscholen [85.xxx]  
Dansscholen 85.52.1
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2
Auto-en motorrijscholen 85.53
Kunst [90.xxx]; Musea, galerie/expositie [91.xxx]  
Beoefening van podiumkunst 90.01.1
Producenten van podiumkunst 90.01.2
Circus en variété 90.01.3
Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02
Theaters en schouwburgen 90.04.1
Evenementenhallen 90.04.2
Musea 91.02.1
Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2
Loterijen en kansspelen [92.xxx]  
Casino’s 92.00.1
Exploitatie van speelautomaten 92.00.9
Sport en recreatie [93.xxx]  
Zwembaden 93.11.1
Sporthallen, sportzalen en gymzalen 93.11.2
Sportvelden 93.11.3
Overige sportaccomodaties 93.11.9
Veldvoetbal 93.12.1
Veldsport in teamverband (geen voetbal) 93.12.2
Atletiek 93.12.3
Tennis 93.12.4
Paardensport en maneges 93.12.5
Wielersport 93.12.6
Auto- en motorsport 93.12.7
Wintersport 93.12.8
Overige buitensport 93.12.9
Fitnesscentra 93.13
Indviduele zaalsport 93.14.1
Zaalsport in teamverband 93.14.2
Kracht- en vechtsport 93.14.3
Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 93.14.4
Denksport 93.14.5
Sportscholen 93.14.6
Overige binnensport en omnisport 93.14.9
Zwem- en onderwatersport 93.15.1
Roei- kano- zeil- en surfsport e.d. 93.15.2
Organiseren van sportevenement 93.19.5
Pret-en themaparken 93.21.1
Kermisattracties 93.21.2
Wellness en overige dienstverlening [96.xxx]  
Haarverzorging 96.02.1
Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting 96.02.2
Sauna’s, solaria, baden e.d. 96.04

Deze bedrijven kunnen vanaf nu een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden

Je kunt vanaf nu een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro indienen bij RVO.nl. Aanvragen doe je online via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald.

Wat zijn de voorwaarden:
• De onderneming is opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister vóór 16 maart 2020.Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
• In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
• De hoofdactiviteit van de onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
• De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
• Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
• Uitgezonderd (voor wat betreft het vorige punt) zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
• De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 4.000 euro per onderneming (en niet per vestiging).
• De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
• De onderneming is niet failliet.
• De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

• De ondernemer verklaart dat, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, er een omzetverlies verwacht wordt van ten minste 4.000 euro.
• De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

• De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
• De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag van een regeling: mail naar [email protected] of bel 040-2015397